एतद्वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च संमतम् ।

श्रेयसामुत्तमं मन्ये, स्त्रीशूद्राणां च मानद ॥४॥

एवं श्रेष्ठपरंपरा । तुवां प्रकट केली दीनोद्धारा ।

दीनदयाळु तूं खरा । याही विचारा अवधारीं ॥२६॥

आश्रमधर्मविधिविधान । तेथ अधिकारी द्विजन्मे जन ।

त्यांसी कर्मबाधा बाधी गहन । गुंतले ब्राह्मण कर्मठत्वें ॥२७॥

तैसें नव्हे तुझें भजन । भजनाधिकारी सर्व वर्ण ।

दीनोद्धारी भजन पूर्ण । स्त्रिया शूद्रजन उद्धरिले ॥२८॥

कर्मीं गुंतले उत्तमोत्तम । भजनें उद्धरिले अधमाधम ।

भजनें सर्वांसही सुगम । भजनें स्वधर्मसार्थक ॥२९॥

भजनमहिमा निःसीम । अधमा पदवी उत्तमोत्तम ।

भजनहीन जे उत्तम । ते अधमाधम स्वयें होती ॥३०॥

सर्व वर्ण आणि आश्रम । भगवद्भजनें गति उत्तम ।

हेंचि भक्तीचें निजवर्म । भक्त निष्काम जाणती ॥३१॥

करुनियां भगवद्भक्ती । भक्त स्वयें भगवद्रूप होती ।

यालागीं भक्तांतें श्रीपती । अतिप्रीतीं मानिसी ॥३२॥

तुझें भजनपूजन करितां । तूं निजभक्तांचा होसी त्राता ।

तूंचि भक्तांसी सन्मान-दाता । ते पूजनकथा मज सांग ॥३३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel