ततो भजेत मां प्रीतः, श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः ।

जुषमाणश्च तान्कामान्दुःखोदर्कांश्च गर्हयन् ॥२८॥

त्यागावया नाहीं सामर्थ्यशक्ती । त्यासी विषयभोग जेव्हां येती ।

ते भोगी ऐशिया रीतीं । जेवीं श्रृंगारिती सुळीं द्यावया ॥४६॥

त्यांसी केळें साखर चोखटी । दूधतूप लावितां ओंठीं ।

शूळ भरेल या भोगापाठीं । तो धाक पोटीं धुकधुकी ॥४७॥

तेवीं विषय भोगितां जाण । पुढें निरय अतिदारुण ।

मज कां विसरला नारायण । मधुसूदन माधव ॥४८॥

मी पडिलों विषयबंदिखानीं । वेगीं पावें गरुडा वळंघोनी ।

कृपाळुवा चक्रपाणी । मजलागोनी सोडवीं ॥४९॥

विषयमहाग्रहाचे तोंडीं । मी सांपडलों बडिशपिंडी ।

गजेंद्राचेपरी तांतडीं । घालीं उडी मजलागीं ॥३५०॥

धांव पाव गा गोविंदा । निवारीं माझी विषयबाधा ।

उपेक्षूं नको मुकुंदा । घेऊनि गदा धांव वेगीं ॥५१॥

तूं अडलियांचा सहाकारी । भक्तकाजकैवारी ।

मज बुडतां विषयसागरीं । वेगें उद्धरीं गोविंदा ॥५२॥

मी पडिलों विषयसागरीं । बुडविलों कामलोभलहरीं ।

क्रोधें विसंचिलों भारी । अभिमानसुसरीं गिळियेलों ॥५३॥

तूं दीनदयाळ श्रीहरी । हें आपुलें बिरुद साच करीं ।

मज दीनातें उद्धरीं । निजबोधकरीं धरोनियां ॥५४॥

हे विषयबाधा अतिगहन । कां पां न पवे जनार्दन ।

येणें अट्टाहासें जाण । करी स्मरण हरीचें ॥५५॥

न सुटे विषयवज्रमिठी । पडिलों कामदंष्ट्रांचिये पोटीं ।

कांहीं केलिया न सुटे मिठी । आतां जगजेठी धांव वेगीं ॥५६॥

ऐसा निजभक्तांचा धांवा । क्षणही मज न साहवे उद्धवा ।

माझी कृपा होय तेव्हां । पूर्ण स्वभावा अनुतापें ॥५७॥

उद्धवा जेथ अनुताप नाहीं । तेथ माझी कृपा नव्हे कहीं ।

कृपेचें वर्म हेंच पाहीं । जैं अनुताप देहीं अनिवार ॥५८॥

माझे कृपेवीण निश्चितीं । कदा नुपजे माझी भक्ती ।

माझी झालिया कृपाप्राप्ती । अनन्यभक्ती तो करी ॥५९॥

माझे कृपेचें लक्षण । प्राप्त विषय भोगितां जाण ।

न तुटे माझें अनन्य भजन । ’पूर्ण कृपा’ जाय या नांव ॥३६०॥

मग चढत्या वाढत्या प्रीतीं । नीच नवी करी माझी भक्ती ।

देह गेह स्त्री पुत्र संपत्ती । वेंची माझे प्रीतीं धनधान्य ॥६१॥

माझे भक्तीलागीं आपण । सर्वस्व वेंची हें नवल कोण ।

स्वयें वंचीना जीवप्राण । ऐसें अनन्यभजन सर्वदा ॥६२॥

माझ्या भजनाची अतिप्रीती । स्मरण न सांडी अहोरातीं ।

माझा विसर न पडे चित्तीं । त्याची फळप्राप्ती हरि सांगे ॥६३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी