अस्थिरायां विकल्पः स्यात्, स्थण्डिले तु भवेद्‌द्वयम् ।

स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् ॥१४॥

जंगम प्रतिमांच्या ठायीं । आवाहन विसर्जन पाहीं ।

एकीं आहे एकीं नाहीं । ऐक तेही विभाग ॥८॥

शालग्राममूर्तीसी जाण । स्वयंभ माझें अधिष्ठान ।

तेथ आवाहनविसर्जन । सर्वथा जाण लागेना ॥९॥

शालग्रामाचा कुटका । ज्याचे पूजेसी आहे फुटका ।

तेथ परमात्मा निजसखा । सर्वदा देखा नांदत ॥११०॥

इतर मूर्ती जंगमा जाण । तेथ आवाहनविसर्जन ।

साक्षेपें करावें आपण । हें विधिविधान आगमोक्त ॥११॥

स्थंडिलीं मूर्तिआवाहन । सवेंचि पूजांतीं विसर्जन ।

हें उभय भावनाविधान । स्थंडिलीं जाण आवश्यक ॥१२॥

आपले हृदयींचा चिद्धन । मूर्तीमाजीं कीजे आवाहन ।

पूजांतीं करुनि विसर्जन । देव हृदयीं जाण ठेवावा ॥१३॥

एथ आपणचि ब्रह्म परिपूर्ण । हेंचि व्हावया निजस्मरण ।

आवाहनविसर्जनें जाण । निजात्म आठवण साधका ॥१४॥

हा आगमींचा निजात्मभावो । आपणचि आपला देवो ।

आपला आपण पूजक पहा हो । हा निजात्म-आठवो निजपूजे ॥१५॥

’देव होऊनि देव पूजिजे’ । हें निजात्मता गोड खाजें ।

उपासनाकांड-व्याजें । उद्धवासी दीजे श्रीकृष्णें ॥१६॥

हे निजात्मता निजगोडी । प्रतिपदीं न लभतां रोकडी ।

उपासना-तडातोडी । कोण कोरडी सोशील ॥१७॥

हें आगमींचें निजगुह्य जाण । प्रतिपादीं सुखसंपन्न ।

साधक स्वयें होती चिद्धन । तें हें उपासन उद्धवा ॥१८॥;

ऐसें ऐकतां कृष्णवचन । उद्धव स्वानंदें झाला पूर्ण ।

धांवोनि धरिले श्रीकृष्णचरण । म्हणे समूळ निरुपण मज सांग ॥१९॥

तंव देव म्हणे स्थिर राहें । जें हें आगमोक्त गुह्य आहे ।

तें माझे कृपेंवीण पाहें । प्राप्त नोहे साधकां ॥१२०॥

आगमोक्त गुह्य गहन । असो हें माझें गुप्तधन ।;

तुवां पुशिलें पूजाविधान । ऐक सावधान उद्धवा ॥२१॥

लेप्या लेख्या ज्या मूर्ति जाण । त्यांसीं करावेंना स्नान ।

इतरां मूर्तीसी स्नपन । यथाविधान करावें ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी