श्रीभगवानुवाच ।

एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः ।

ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥१८॥

ज्यासी अग्रपूजेचा सन्मान । श्रेष्ठ देवांमाजीं महिमान ।

महादेव म्हणावया कारण । ब्रह्मयासी जाण या हेतू ॥७९॥

जो आंगें स्त्रजी चराचर । जो वेदांचें निजमंदिर ।

त्या ब्रह्मयाप्रती अतिगंभीर । प्रश्न महाथोर पुत्रीं केला ॥२८०॥

त्या प्रश्नाची प्रश्नोत्तरविधी । ब्रह्मयासी न कळे त्रिशुद्धी ।

कर्मजड झाली बुद्धी । बोधकसिद्धी स्फुरेना ॥८१॥

प्रश्न अत्यंत सखोल पडिला । तेणें ब्रह्मा वेडावला ठेला ।

कांहीं न बोलवे जी बोला । तो चिंतूं लागला मज तेव्हां ॥८२॥

सनकादिकांची प्रश्नावस्था । सत्यलोकीं समस्तांदेखतां ।

न कळे न म्हणवे सर्वथा । सांगों जातां नव्हे बोध ॥८३॥

ऐसें ब्रह्मयासी दुर्घट । कांहीं न बोलवे स्पष्ट ।

परम देखोनि संकट । मी ज्ञानवरिष्ठ चिंतिलों ॥८४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel