आसीज्ज्ञानमथो ह्मर्थ एकमेवाविकल्पितम् ।

यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे ॥२॥

जेवीं निजेल्या पुरुषाची छाया । पुरुषातळीं जाय लया ।

तेवीं सविकार गिळोनि माया । ब्रह्म एकल्या एकाकी ॥७२॥

ब्रह्म एकाकी परिपूर्ण । हेंही म्हणावया म्हणतें कोण ।

नाहीं नाम रुप व्यक्ति पूर्ण । ब्रह्मीं ब्रह्मपण स्फुरेना ॥७३॥

तेथ नाहीं युगसंख्या काळ वेळ । नाहीं दिनमान घटिका पळ ।

नाहीं शून्यत्वें शून्य मंडळ । ब्रह्म केवळ परिपूर्णत्वें ॥७४॥

तेथ मी ब्रह्म हें स्फुरे जें स्फुरण । तेंचि मायेचें मुख्य लक्षण ।

तेंचि प्रकृतिपुरुषांचें जन्मस्थान । जावळीं फळें जाण जन्मलीं ॥७५॥

जेवीं कां कवळूनियां कण । निकण कोंडा वाढे आपण ।

तेवीं पुरुषयोगें पूर्ण । प्रकृति जाण थोरावे ॥७६॥

धरुनि गोडपणाचा सांठा । फणसाअंगीं वाढे कांटा ।

तेवीं पुरुषयोगें ताठा । चढला मोठा प्रकृतीसी ॥७७॥

जेवीं कां डोळींचेंचि जळ । गोठोनि डोळां होय पडळ ।

तेवीं ब्रह्मीं मायामळ । करी शबळ शुद्धासी ॥७८॥

पडळ डोळा मंद करी । माया निजानंद आवरी ।

वाढोनि त्याची त्याचिवरी । वेडा करी पुरुषातें ॥७९॥

ऐसें कर्तेनवीण आपसया । कार्यकारण जें आलें आया ।

त्यातें कृतयुग म्हणावया । वेदू लवलाह्या उदेला ॥८०॥

अकार-उकार-मकारेंसीं । वेदू उपजे प्रकृतिपुरुषीं ।

जेवीं उकलल्या बीजासी । प्रथम ये त्यासी तिवणा डिरु ॥८१॥

ते वेदींचा अभिप्रावो । ब्रह्म सत्य माया वावो ।

आपुलेनि अभेदें ब्रह्मभावो । विवेकनिपुण पहा वो जाणती ॥८२॥

ऐसे वेदविवेकें अभेदयोगी । ते कृतादि होत कां कलियुगीं ।

वर्ततां ते सदा अयुगीं । युग त्यालागीं असेना ॥८३॥

कृतयुगादि युगपंक्ती । चराचर नाना व्यक्ती ।

यांसी उपजवी प्रकृती । तिची उत्पत्ती हरि सांगे ॥८४॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी