वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् ।

तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥७॥

अहंकार अतिदुर्धर । गुणानुसारें त्रिप्रकार ।

गुण अहंता दृढ संसार । गुणविकार तो ऐसा ॥१५॥

प्रथम अहंभावो सात्त्विक । झाला अंतःकरणद्योतक ।

तोचि देवताविकारजनक । यालागीं वैकारिक बोलिजे त्यासी ॥१६॥

अहंकार जो राजसू । तो ज्ञानकर्मेंद्रियप्रकाशू ।

वांछी रजतेजविलासू । यालागीं तैजसू बोलिजे ॥१७॥

तामसाहंकाराची सिद्धी । सूक्ष्म भूतांतें उत्पादी ।

यालागीं म्हणिजे तो भूतादी । जाण त्रिशुद्धी उद्धवा ॥१८॥

नवल अहंकाराची थोरी । सचेतना अचेतन नोवरी ।

स्वयें लग्न लावी प्रीतीवरी । चिदचिद्‌ग्रंथी पुरी पाडूनी ॥१९॥

चिन्मात्रस्वरुपता जीवासी । लग्न लावी जड देहेंसीं ।

’ओं पुण्या’ एकात्मतेसी । कर्ता ज्योतिषी अभिमान ॥१२०॥

जीव ज्ञानस्वरुप चोखडा । तो करोनि जड मूढ वेडा ।

दृढ घाली हाडांचे खोडां । तो हा धडफुडा अहंकारु ॥२१॥

तोचि सात्त्विक आणि राजस । होऊनि तिसरा तामस ।

त्रिविध विकारीं बहुवस । वाढवी असोस संसारु ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel