वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् ।

तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ॥७॥

अहंकार अतिदुर्धर । गुणानुसारें त्रिप्रकार ।

गुण अहंता दृढ संसार । गुणविकार तो ऐसा ॥१५॥

प्रथम अहंभावो सात्त्विक । झाला अंतःकरणद्योतक ।

तोचि देवताविकारजनक । यालागीं वैकारिक बोलिजे त्यासी ॥१६॥

अहंकार जो राजसू । तो ज्ञानकर्मेंद्रियप्रकाशू ।

वांछी रजतेजविलासू । यालागीं तैजसू बोलिजे ॥१७॥

तामसाहंकाराची सिद्धी । सूक्ष्म भूतांतें उत्पादी ।

यालागीं म्हणिजे तो भूतादी । जाण त्रिशुद्धी उद्धवा ॥१८॥

नवल अहंकाराची थोरी । सचेतना अचेतन नोवरी ।

स्वयें लग्न लावी प्रीतीवरी । चिदचिद्‌ग्रंथी पुरी पाडूनी ॥१९॥

चिन्मात्रस्वरुपता जीवासी । लग्न लावी जड देहेंसीं ।

’ओं पुण्या’ एकात्मतेसी । कर्ता ज्योतिषी अभिमान ॥१२०॥

जीव ज्ञानस्वरुप चोखडा । तो करोनि जड मूढ वेडा ।

दृढ घाली हाडांचे खोडां । तो हा धडफुडा अहंकारु ॥२१॥

तोचि सात्त्विक आणि राजस । होऊनि तिसरा तामस ।

त्रिविध विकारीं बहुवस । वाढवी असोस संसारु ॥२२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी