अन्तरायान्वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम् ।

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥३३॥

अहेतुक करितां माझें भजन । तेणें शीघ्र माझी प्राप्ती जाण ।

तेथें सिद्धींवरी घालिता मन । आली नागवण मत्प्राप्तीसी ॥८६॥

ज्यासी विषयभोग लागे गोड । तोचि सिद्धींची वाहे चाड ।

ज्यासी माझे प्राप्तीचें कोड । तो वांच्छीना बंड ऋद्धिसिद्धींचें ॥८७॥

ज्यासी लौकिकीं अतिप्रतिष्ठा । तो सिद्धींच्या सोशी खटपटा ।

ज्यासी मत्प्राप्तीची निष्ठा । तो वचेना वाटा सिद्धींच्या ॥८८॥

पावतपावतां वाराणसी । जो वस्तीसी गेला वेश्यागृहासी ।

तेथें भुलोनि तिच्या भोगासी । सर्वस्व तियेसी समर्पी ॥८९॥

इयेपासूनि जीवेंप्राणें । सर्वथा वेगळें नाहीं जाणें ।

ऐसा संकल्प करोनि तेणें । वश्य होणें वेश्येसी ॥१९०॥

जंव असे गांठी गांठोडी । तंव ते त्यापाशीं लुडबुडी ।

निःशेष वेंचलिया कवडी । बाहेरी दवडी तत्काळ ॥९१॥

तो दवडितांही न जाये । निर्लज्ज निसंगु होऊनि राहे ।

तरी आपणचि सांडोनि जाये । तैशाचि पाहें महासिद्धी ॥९२॥

सकळ पापांतें निर्दळणें । सकळ कुळांतें उद्धरणें ।

तें काशीचें खुंटलें पावणें । वेश्यानागवणें भोगलिप्सा ॥९३॥

तैसीच सिद्धींचीही कथा । माझे प्राप्तीसी प्रतिबंधभूता ।

माझें ध्यान ज्ञान वैराग्यावस्था । नागवूनि रिता सांडिती ॥९४॥

माझे प्राप्तीनिकट जाण । उठे सिद्धींची नागवण ।

भोगें छळावया व्यामोहकपण । विलंबकारण मत्प्राप्ती ॥९५॥

माझें स्वरूप अद्वैतता । तेथें सिद्धींच्या नानावस्था ।

ते मायेची व्यामोहकता । जाण तत्त्वतां उद्धवा ॥९६॥

माझे प्राप्तीआड सिद्धींचें विघ्न । हेंचि तुज कळावया जाण ।

म्यां सर्व सिद्धींचें निरूपण । समूळ संपूर्ण सांगीतलें ॥९७॥

माझ्या ठायीं धरितां ध्यान । एकाग्रता होतां मन ।

तेथ भोगलिया सिद्धी जाण । करिती नागवण साधका ॥९८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel