न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यद् दुःखसञ्चितम् ।

भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥१५॥

स्वयें खाये ना धर्मु न करी । घरच्यांसी खाऊं नेदी दरिद्री ।

मधुमक्षिकेच्या परी । संग्रहो करी कष्टोनि ॥४५॥

माशा मोहळ बांधिती बळें । माजीं सांचले मधाचे गोळे ।

तें देखोनि जगाचे डोळे । उपायबळें घेवों पाहाती ॥४६॥

मग झाडींखोडीं अरडींदरडीं । जेथिंच्या तेथ जगु झोडी ।

भरती मधाचिया कावडी । ते सेविती गोडी श्रीमंत ॥४७॥

माशा मधु न खाती काकुळतीं । झाडित्याचे हात माखती ।

स्वादु श्रीमंत सेविती । ज्यांसी लक्ष्मीपती प्रसन्न ॥४८॥

तैसेंचि कृपणाचें यक्षधन । नाहीं दान धर्मसंरक्षण ।

त्यातें तस्कर नेती मारून । त्यांसही दंडून राजा ने ॥४९॥

जे शिणोनि संग्रह करिती । त्यांसी नव्हे भोगप्राप्ती ।

ते द्रव्यें अपरिग्रही सेविती । दैवगती विचित्र ॥१५०॥

प्रयासें गृहस्थ करवी अन्न । तें संन्यासी न शिणतां जाण ।

करूनि जाय भोजन । अदृष्ट प्रमाण ये अर्थीं ॥५१॥

यालागीं दैवाधीन जो राहे । तो संग्रहाची चाड न वाहे ।

तें अदृष्टचि साह्य आहे । कृपणता वायें करिताति ॥५२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी