दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम् ।

स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥३७॥

सर्व भूतांसी न द्यावें दुःख । याचे पोटीं आलें सुख ।

`महादान' तें हेंचि देख । द्यावें सुख सर्वांसी ॥४७॥

दुःख निरसूनि भूतांसी । सुख देणें गा सर्वांसी ।

हेंचि उत्तम दान पृथ्वीसी । आन यासी तुकेना ॥४८॥

जन्ममरणाचें दुःख । निरसूनि द्यावें निजसुख ।

याचि नांवें `दान' देख । अलौकिक उद्धवा ॥४९॥

या नांव गा `परमदान' । उद्धवा निश्चयेंसीं जाण ।

ऐक तपाचें लक्षण । तुज संपूर्ण सांगेन ॥४५०॥

करूनियां कामाचा त्याग । तप करणें तें अतिचांग ।

हृदयीं असतां कामदाघ । तपाचें लिंग शोभेना ॥५१॥

सकाम वना जाय तपासी । तो वनींही चिंती वनितेसी ।

तें तपचि बाधक होय त्यासी । काम आंगेंसीं वर्ततां ॥५२॥

त्यागोनि कामाची कामस्थिती । तैं तपाची उत्तम गती ।

अखंड लागे माझी स्मृती । `शुद्धतप' प्राप्ती या नांव ॥५३॥

माझ्या ठायीं अनुताप । त्या नांव गा `शुद्ध' तप ।

कां हृदयीं चिंतितां चित्स्वरूप । हें `परमतप' तपांमाजीं ॥५४॥

ऐक शौर्याचा विचार । रणीं मर्दूनि अरिवीर ।

जिंतिला शत्रूंचा संभार । तो एथ शूर मानेना ॥५५॥

प्रवाहरूपें अनिवार । जीवभाव लागला थोर ।

त्यातें जिंके जो महावीर । तो `परम शूर' बोलिजे ॥५६॥

``माझा सदाचार निर्वाहो । मी सज्ञान निःसंदेहो ।

माझा पवित्र ब्राह्मणदेहो'' । हा `जीवभावो' जीवाचा ॥५७॥

देहाचे माथां वर्णाश्रम । आश्रमाचे माथां कर्म ।

तो कर्माभिमान ज्यां परम । त्यांसी देहभ्रम अनिवार ॥५८॥

जिणोनि जीवाचे स्वभाव । चिदानंदाची राणीव ।

भोगिजे स्वराज्यवैभव । हें परम गौरव शौर्याचें ॥५९॥

ज्या नांव बोलिजे निजसत्य । तें मी सांगेन निश्चित ।

सम ब्रह्म देखणें संतत । तें `परम सत्य' उद्धवा ॥४६०॥

वस्तु न देखतां सर्वसम । जें जें देखणें गा विषम ।

तेंचि असत्य अतिदुर्गम । `सत्य' तें ब्रह्म समसाम्य ॥६१॥

केवळ जें सत्य भाषण । तें निजसत्य नव्हे जाण ।

तेचिविखींचें निरूपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥६२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी