तस्माञ्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ।

ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥५॥

याकारणें गा उद्धवा । ऐसा पवित्र ज्ञानाचा यावा ।

तेथ प्रक्षाळूनि निजभावा । जीवु तो वोळखावा परमात्मत्वें ॥६४॥

जीवु परमात्मा दोनि एक । ऐसें जाणणें तें `ज्ञान' देख ।

ऐक्यें भोगणें परमात्मसुख । `विज्ञान' सम्यक त्या नांव ॥६५॥

ऐसा ज्ञानविज्ञानसंपन्न । हो‍ऊन करावें माझें भजन ।

त्या निजभजनाची खूण । ऐक संपूर्ण उद्धवा ॥६६॥

तेव्हां जेथें देखे जें कांहीं । तें मीवांचूनि आन नाहीं ।

मग अनन्यभावें तिये ठायीं । भजे पाहीं भावार्थें ॥६७॥

ऐशिया माझ्या भजनाहातीं । उसंत नाहीं अहोरातीं ।

जागृति-स्वप्न-सुषुप्तीं । माझी निजभक्ती न मोडे ॥६८॥

विसरोनि जावें जेथें । तेथेंचि देखे मातें ।

मरण आलें विस्मरणातें । स्मरणही तेथें हारपलें ॥६९॥

यापरी ज्ञानविज्ञानसंपन्न । मजवेगळें न देखती आन ।

तैसेंचि माझें अनन्य भजन । `शुद्धभक्ति' जाण या नांव ॥७०॥

मागां मुनीश्वरीं याचि गतीं । माझी करोनि अनन्य भक्ती ।

मज पावले जैशा रीतीं । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥७१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी