त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् ।

मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ॥३४॥

जे राज्यश्रियेकारणें । अमर लोलंगत मनें ।

तें राज्य श्रीरामें त्यागणें । वचनाकारणें पित्याच्या ॥८३॥

श्रीराम धर्मिष्ठ चोख । पितृवचनप्रतिपाळक ।

उद्भट राज्य सांडोनि देख । निघे एकाएक वनवासा ॥८४॥

वनवासा चरणीं जातां । सवें घेतली प्रिया सीता ।

येणें बोलें स्त्रीकामता । श्रोतीं सर्वथा न मानावी ॥८५॥

तरी केवळ स्त्री नव्हे सीता । ते निजभक्त जाण तत्त्वतां ।

सांडूनि राजभोगा समस्तां । सेवेच्या निजस्वार्था वना आली ॥८६॥

राज्यीं असतां रघुवीरें । दास्य दासां वांटलें अधिकारें ।

ते मी एकली एकसरें । सेवा वनांतरीं अवघीचि करीन ॥८७॥

ते सेवा यावया हाता । सकळ सेवेच्या निजस्वार्था ।

चरणचालीं चालोनि सीता । आली तत्त्वतां वनवासासी ॥८८॥

कैसें श्रीरामसेवेचें सुख । चरणीं चालतां नाठवे दुःख ।

विसरली मायामाहेरपक्ष । अत्यंत हरिख सेवेचा ॥८९॥

ऐशिया मनोगत-सद्भावा । वना आली करावया सेवा ।

श्रीराम जाणे भक्तभावा । येरां देवां दानवां कळेना ॥३९०॥

निजभक्तांचें मनोगत । जाणता एक रघुनाथ ।

कां श्रीरामसेवेचा स्वार्थ । जाणती निजभक्त भजनानंदें ॥९१॥

भगवद्भजनाचें सुख । भक्त जाणती भाविक ।

भावेंवीण भजनसुख । अनोळख अभाविकां ॥९२॥

पूर्ण भाविक भक्त सीता । हें कळलेंसे रघुनाथा ।

यालागीं तिचिया वचनार्था । होय धांवता मृगामागें ॥९३॥

मायिक मृगाचें सुवर्णभान । जरी जाणे रघुनंदन ।

तरी भक्तलळे पाळण । करी धावन मृगामागें ॥९४॥

बाळकाचेनि छंदें जाण । जेवीं माउली नाचे आपण ।

तेवीं मायामृगापाठीं धावन । करी रघुनंदन निजभक्तवाक्यें ॥९५॥

जो राम वानरांच्या गोष्टी । ऐकतां विकल्प न धरीं पोटीं ।

तो सीतेच्या वचनासाठीं । धांवे मृगापाठीं नवल कायी ॥९६॥

भलतैसें भक्तवचन । मिथ्या न म्हणे रघुनंदन ।

यालागीं निजचरणीं धावन । करी आपण मृगामागें ॥९७॥

एवं भक्तवाक्यें उठाउठी । जो पायीं धांवे मृगापाठीं ।

ज्याचे चरणरेणु अणुकुटी । वंदिती मुकुटीं शिवादि सर्व ॥९८॥

तो मृगामागें धांवतां जाण । पावन केले पाषाण ।

त्याच्या चरणां अनन्य शरण । अभिवंदन सद्भावें ॥९९॥

एवं महापुरुषाचे चरण । अभिवंदनें करिती स्तवन ।

कलियुगीं कीर्तनें जन । परम पावन नित्ययुक्त ॥४००॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी