मंत्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम् ।

धर्मः संपद्यते षड्‌भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥१५॥

मंत्रशुद्धि मंत्रार्थज्ञानें । कर्मशुद्धि ब्रह्मार्पणें ।

इयें कर्त्याचे शुद्धीकारणें । साही लक्षणें वेदु बोले ॥५५॥

देश-काळ-द्रव्यसंपन्नता । मंत्र-कर्म-निरुज कर्ता ।

या साहींच्या शुद्धावस्था । स्वधर्मता फलोन्मुख ॥५६॥

जें द्रव्य पावे दीनांचे आर्ता । कां माझिया निजभक्तां ।

या नांव `द्रव्यपवित्रता' । जाण तत्त्वतां निश्चित ॥५७॥

धर्मशास्त्रार्थें शुद्ध धन । कष्टें मिळवूनियां आपण ।

धनलोभीं ठेविल्या प्राण । अवघेंचि जाण अशुद्ध ॥५८॥

या नांव `द्रव्यशुद्धता' । ऐक मंत्राची पवित्रता ।

जेणें मंत्रें पाविजे मंत्रार्था । शुद्ध सर्वथा तो मंत्र ॥५९॥

जेथ केलिया मंत्रग्रहण । अंगीं चढता वाढे अभिमान ।

कां जेथ जारण-मारण-उच्चाटण । तें मंत्र जाण अपवित्र ॥१६०॥

या नांव `मंत्रशुद्धि' जाण । ऐक कर्माचें लक्षण ।

जेणें कर्में तुटे कर्मबंधन । तें कर्माचरण अतिशुद्ध ॥६१॥

स्वयें करितां कर्माचरण । जेणें खवळें देहाभिमान ।

कर्त्यासी लागे दृढ बंधन । तें कर्म जाण अपवित्र ॥६२॥

जेणें कर्में होय कर्माचा निरास । तें शुद्ध कर्म सावकाश ।

जेथ समबुद्धि सदा अविनाश । तो `पुण्यदेश' उद्धवा ॥६३॥

जरी सुक्षेत्रीं केला वास । आणि पराचे देखे गुणदोष ।

तो देश जाणावा तामस । अचुक नाश कर्त्यासी ॥६४॥

अन्य क्षेत्रीं देखिल्या दोष । त्याचा सुक्षेत्रीं होय नाश ।

सुक्षेत्रीं देखिल्या दोष । तो न सोडी जीवास कल्पांतीं ॥६५॥

जेथ उपजे साम्यशीळ । तो देश जाणावा निर्मळ ।

चित्त सुप्रसन्न जे वेळ । तो `पुण्यकाळ' साधकां ॥६६॥

स्वभावें शुद्ध ब्राह्ममुहूर्त । तेथही क्षोभल्या चित्त ।

तोही काळ अपुनीत । जाण निश्चित वेदार्थ ॥६७॥

येथ जो कां कर्मकर्ता । त्याची गेलिया कर्म‍अहंता ।

पुढें कर्म चाले स्वभावतां । हे `पवित्रता कर्त्याची' ॥६८॥

येथ जो म्हणे ` अहं कर्ता ' । तो पावे अतिबद्धता ।

हे कर्त्याची अपवित्रता । देह‍अहंता अभिमानें ॥६९॥

धर्मधर्माचे साही प्रकार । हें वेदार्थाचें तत्त्वसार ।

येही धर्मीं मुक्त होय नर । अधर्मीं अपवित्र अतिबद्ध ॥१७०॥

गुणदोषांचें लक्षण । सांगतां अतिगहन ।

येथ गुंतले सज्ञान । अतिविचक्षण पंडित ॥७१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी