न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तत्तद्व्यपदेशमात्रम् ।

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत्तदेव तस्यादिति मे मनीषा ॥२१॥

जागृतीमाजीं जें जें दिसे। तें तें जागृतीसवें नासे ।

स्वप्नीं जें जें आभासे । तें स्वप्नासरिसें मावळे ॥८१॥

जागृती स्वप्न निजकार्येंसीं । दोनी हारपती सुषुप्तीपाशीं ।

सुषुप्ति हारपे जागृतीसीं । यापरी प्रपंचासी सत्यत्व नाहीं ॥८२॥

प्रपंच सृष्टीपूर्वीं नाहीं । प्रळयानंतर नुरेचि कांहीं ।

मध्येंचि आभासे जें कांहीं । तें मिथ्या पाहीं असंत ॥८३॥

प्रपंचाचें वोडंबर । नामरुपाचे उभारी भार ।

तें प्रत्यक्ष देखों नश्वर । गंधर्वनगर तत्प्राय ॥८४॥

पित्यादेखतां पुत्र मरे । पुत्रादेखतां पिता झुरे ।

काळें काळ अवघेंचि सरे । कोणीही नुरे क्रियेसी ॥८५॥

सागरीं जे लहरी उसासे । उसासली ते स्वयेंचि नासे ।

तेवीं नामरुपा आलें दिसे । तें अनायासें नश्वर ॥८६॥

प्रपंच हें नाममात्र । येरवीं परमात्मा मी स्वतंत्र ।

एवं संसाराचें जन्मपत्र । नेणोनि दुस्तर मानिती जीव ॥८७॥

प्रपंच ज्यापासूनि झाला । जेणें सर्वार्थीं प्रकाशिला ।

अंतीं ज्यामाजीं सामावला । तो तद्रूप संचला निजात्मा ॥८८॥

शुक्तिकारजतन्यायें जाण । प्रपंच ब्रह्मेंसीं अभिन्न ।

जें प्रपंचाचें स्फुरे स्फुरण । तें ब्रह्मचि पूर्ण उद्धवा ॥८९॥

त्या माझेनि सत्य श्रुतिस्मृती । तो मी सत्यप्रतिज्ञ श्रीपती ।

त्रिसत्य सत्य तुजप्रती । सांगितला निश्चितीं निजभावार्थ ॥२९०॥

ऐकोन देवाचें वचन । उद्धव आशंकी आपण ।

एकाचेनि मतें जाण । प्रपंच भिन्न मानिती ॥९१॥

प्रपंचासी देवो कांहीं । निजांगीं आतळला नाहीं ।

ऐसें तूं कल्पिसी कांहीं । ऐक तेविषयीं सांगेन ॥९२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी