पशूनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान् यजन् ।

नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तमः ॥२८॥

विधि म्हणे तें न करावें । वेदु बोले तें नाइकावें ।

स्मृतिशास्त्र नावडे जीवें । कर्म करावें स्वेच्छा ॥७६॥

जारण मारण उच्चाटन । स्तंभन मोहन वशीकरण ।

असाध्य साधूनि अंजन । करी लागवण स्त्रियांसी ॥७७॥

लोण राई आणि बिबवे । मधुरसीं कालवी आघवे ।

शाबरी मंत्राचेनि वैभवें । होम करूं धांवे तामस ॥७८॥

कर्म करावया अभिचार । मेष जंबूक वानर ।

सरड बेडूक मत्स्य मगर । गीध घार होमिती ॥७९॥

नग्न भैरव वेताळ । झोटिंग पिशाच कंकाळ ।

मारको मेसको मैराळ । भूतें प्रबळ उपासी ॥५८०॥

काळी चिडी टोंकण घारी । काग बक उलूक मारी ।

आवंतूनि काळी मांजरी । शाबरमंत्री होमिती ॥८१॥

वाहत्या घाण्याचें तेल चोरी । प्रदोषसंधीं न्हाये शनिवारीं ।

शाकिनी डाकिनी मध्यरात्रीं । होमामाझारीं चेतवी ॥८२॥

मद्याचे घट पूर्ण भरी । मातंगीची पूजा करी ।

रुधिर घाली प्रेतयात्रीं । मोहनीमंत्रीं मंत्रूनी ॥८३॥

घेती हळदीची उटी । सेंदूर लाविती ललाटीं ।

काम साधावया हटीं । अंजन कष्टी साधिती ॥८४॥

होमपात्रें करावया तांतडी । समूळ अश्वत्थातें तोडी ।

फळित पुष्पित ओषधी उपडी । आसनाबुडीं घालावया ॥८५॥

बीज जपावया मंत्राचें । वोलें कातडें प्रेताचें ।

आणवी मृग‍अस्वलांचें । भय पापाचें मानीना ॥८६॥

खेचर भूचर जळचर । जीव पीडिती अपार ।

घेऊनि ब्राह्मणाचें रुधिर । अभिचार आचरती ॥८७॥

गायीब्राह्मणांसी जाण । पीडा करिती दारुण ।

क्षेत्रवित्तदाराहरण । स्वार्थें प्राण घेताति ॥८८॥

देवालयींचें देवलेश । कां शिवालयींचे शिवशेष ।

घेतां न करिती आळस । वासना असोस अधर्मीं ॥८९॥

एवं कर्म करितां ऐसें । तेणें अकर्म कर्मवशें ।

अंधतमीं तो प्रवेशे । जेवीं कां अवसे चंद्रमा ॥५९०॥

अकर्म जाण अतुर्बळी । जीवाचें निजज्ञान छळी ।

अतिमूढ करूनि ते काळीं । निरयकल्लोळीं घालित ॥९१॥

ते नरकींची नवल कथा । कोटि वर्षें तळीं जातां ।

ठाव न लगे गा सर्वथा । केवीं वरुता येईल ॥९२॥

त्यातें 'अंधतम' म्हणती । जें देखतां अंध होय वृत्ती ।

निघतां निर्गमु विसरती । नरकीं वसती मूढत्वें ॥९३॥

जंव होय कर्मभोगान्त । तंव नरक भोगी आकल्पान्त ।

मग स्थावरत्व पावत । वृक्ष होत कां पाषाण ॥९४॥

ऐशी अवस्था गाढमूढ । केवळ जाड्य झालें जड ।

स्वप्नीं सुख नेणती गोड । दुःख दुर्वाड भोगिती ॥९५॥

एवं अधर्मवृत्तीं वर्ततां । सुखलेश न लभे सर्वथा ।

दुःख अनिवार भोगितां । निर्गमता त्यां नाहीं ॥९६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी