यानास्थाय नरो राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित् ।

धावान्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥३५॥

जो श्रुतिस्मृती नेणता । भावें भजे भगवत्पथा ।

त्यासी विधिनिषेधबाधकता । स्वप्नींही सर्वथा प्रमादु न घडे ॥३३०॥

सद्भावेंसीं सप्रेम । आचरितां भागवतधर्म ।

बाधूं न शके कर्माकर्म । भावें पुरुषोत्तम संतुष्ट सदा ॥३१॥

श्रुतिस्मृति हे दोन्ही डोळे । येणेंवीण जे आंधळे ।

तेही हरिभजनीं धांवतां भावबळें । पडे ना आडखुळें सप्रेमयोगें ॥३२॥

प्रेमेंवीण श्रुतिस्मृतिज्ञान । प्रेमेंवीण ध्यानपूजन ।

प्रेमेंवीण श्रवण कीर्तन । वृथा जाण नृपनाथा ॥३३॥

माता देखोनि प्रेमभावें । बालक डोळे झांकूनि धांवे ।

ते धांवेसवें झेंपावे । अति सद्भावें निजमाता ॥३४॥

तैसा सप्रेम जो भजे भक्त । त्या भजनासवें भगवंतु ।

भुलला चाले स्वानंदयुक्तु । स्वयें सांभाळितु पदोपदीं ॥३५॥

ऐसे आचरितां भागवतधर्म । बाधूं न शके कर्माकर्म ।

कर्मासी ज्याची आज्ञा नेम । तो पुरुषोत्तम भजनामाजीं ॥३६॥

ऐसा भागवतधर्में गोविंदु । तुष्टला चाले स्वानंदकंदु ।

तेथें केवीं रिघे विधिनिषेधु । भक्तां प्रमादु कदा न बाधी ॥३७॥

जेवीं कां स्वामीचिया बाळा । अवरोधु न करवे द्वारपाळा ।

तेवीं भागवतधर्मभजनशीळा । कर्मार्गळा बाधूं न शके ॥३८॥

ज्यासी भगवद्भजनीं विश्वासु । विधिनिषेधु त्याचा दासु ।

देखोनि निजभजनविलासु । स्वयें जगन्निवासु सुखावे ॥३९॥

भागवतधर्में राहे कर्म । तंव तंव सुखावे पुरुषोत्तम ।

सप्रेमभक्ता बाधी कर्म । हा वृथा भ्रम भ्रांतांसी ॥३४०॥

कर्म करुं पावे प्रमादु । तंव प्रमादीं प्रगटे गोविंदु ।

यालागीं विधिनिषेधु । न शकती बाधूं हरिभक्तां ॥४१॥

अजागिळा कर्मबाध । यमपाशीं बांधितां सुबद्ध ।

तेथें प्रगटोनि गोविंद । केला अतिशुद्ध नाममात्रें ॥४२॥

स्वधर्म-कर्म हेच दोनी । निजसत्ता भोयी करुनी ।

जो पहुडे भजनसुखासनीं । तो पडे तैं दंडणी स्वधर्म-कर्मां ॥४३॥

भजनप्रतापसत्तालक्षणें । स्वधर्मकर्मां ऐसें दंडणें ।

वर्णाश्रमांचा ठावो पुसणें । होळी करणें कर्माची ॥४४॥

एवं भागवतधर्में जे सेवक । स्वधर्मकर्म त्यांचें रंक ।

तें राहों न शके त्यांसन्मुख । मा केवीं बाधक हों शकेल ॥४५॥

कैसे कैसे भागवतधर्म । केवीं भगवंतीं अर्पे कर्म ।

अतिगुह्य उत्तमोत्तम । निजभजनवर्म ऐक राया ॥४६॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी