यदेतरौ जयेत्सत्त्वं भास्वरं विशदं शिवम् ।

तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान् ॥१३॥

समूळ फळाशा त्यागूनी । निर्विकल्प निरभिमानी ।

जो लागे स्वधर्माचरणीं । तैं रज तम दोनी जिणे सत्व ॥५॥

जैं भाग्याचें भरण उघडे । तैं हरिकथाश्रवण घडे ।

मुखीं हरिनामकीर्ति आवडे । तेणें सत्व वाढे अतिशुद्ध ॥६॥

कां दैवें जोडिल्या सत्संगती । श्रवणीं श्रवण लांचावती ।

वाचा लांचावे नामकीर्ती । अतिप्रीतीं अहर्निशीं ॥७॥

ऐसऐशिया अनुवृत्ती । रज तम दोनी क्षीण होती ।

सत्व वाढे अनुद्वेगवृत्तीं । त्या सत्वाची स्थिति समूळ ऐक ॥८॥

भास्वरत्वें प्रकाश बहुळ । विशदत्वें अतिनिर्मळ ।

शिव म्हणिजे शांत सरळ । हें सत्वाचें केवळ स्वरुप मुख्य ॥९॥

हे सत्वाची सत्ववृत्ती । आतुडे ज्या साधकाहातीं ।

ते काळींची पुरुषस्थिती । ऐक तुजप्रती सांगेन ॥२१०॥

तैं विवेकाचें तारुं आतुडे । वैराग्याचें निजगुज जोडे ।

सर्वेंद्रियीं प्रकाश उघडे । शिगे चढे स्वधर्म ॥११॥

ते काळीं जन अधर्मता । गर्व अभिमान असत्यता ।

बलात्कारेंही शिकवितां । न करी सर्वथा अधर्म ॥१२॥

निकट असतां दुःखसाधन । सात्विक सदा सुखसंपन्न ।

बलात्कारें क्षोभवितां मन । सात्विक जाण क्षोभेना ॥१३॥

ऐशिया निजसत्व दृष्टी । सुख सुखा येतां भेटी ।

त्यासी स्वानंदें कोंदे सृष्तीं । शुद्ध सत्वपुष्टी या नांव ॥१४॥

ऐसें विशद सत्व जयांपाशीं । शमदम सेविती तयांसी ।

वैराग्य लागे पायांसी । शुद्ध सत्वराशी ते उद्धवा ॥१५॥;

तैसेंचि सत्व तम जिणोन । जैं वाढे गा रजोगुण ।

तैं राजसाचें लक्षण । ऐक संपूर्ण हरि सांगे ॥१६॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी