अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः ।

मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ १३ ॥

ऐक अकिंचनाची गोठी । नाहीं मठ मठिका पर्णकुटी ।

पांचापालवीं मोकळ्या गांठी । त्यांसी ये भेटी निजसुख माझें ॥३॥

जो दमनशीळ जगजेठी । अकरांचीही नळी निमटी ।

तो निजसुखाचे साम्राज्यपटीं । बैसे उठाउठीं तत्काळ ॥४॥

देखतां नानाभूत विषमता । ज्यासी साचार दिसे समता ।

तो माझिया निजसुखाचे माथां । क्रीडे सर्वार्थता समसाम्यें ॥५॥

सर्पत्वचा जेवीं पांपरीं । माथां हालविल्या फडा न करी ।

तेवीं धनदारागृहपुत्रीं । छळितां ज्या भीतरीं क्रोध नुमसे ॥६॥

कामक्रोध मावळले देहीं । साचार शांति ज्याच्याठायीं ।

माझें निजसुख त्याच्या पायीं । लोळत पाहीं सर्वदा ॥७॥

तो जरी तें सुख नेघे । तरी तें सुख तयापुढेंमागें ।

जडोनि ठेलें जी सर्वांगें । सांडितां वेगें सांडेना ॥८॥

तो जेउती वास पाहे । तें दिग्मंडळ सुखाचें होये ।

तो जेथ कां उभा राहे । तेथ मुसावलें राहे महासुख ॥९॥

त्याचें पाऊल जेथे पडे । तेथें निजसुखाची खाणी उघडे ।

तो प्रसंगें पाहे जयाकडे । तेथें स्वानंदें वाढे परमानंद ॥११०॥

तो ज्यासी भेटे अदृष्टें । त्यास सुखाची पहांट फुटे ।

त्याचा पावो लागलिया अवचटें । सुखाचें गोमटें निजसुख लाभे ॥११॥

ज्याचे श्वासोच्छ्वासांचा परिचार । कीं निमेषोन्मेषांचे व्यापार ।

माझेनि निजसुखें साचार । तेथेंचि घर बांधलें ॥१२॥

तो सकळ सुखांचा मंडपू । कीं निजसुखाचा कंदर्पू ।

तो सर्वांगें सुखस्वरूपू । सबाह्य सुखरूपू समसुखत्वें ॥१३॥

त्याचे सुखाची परिपूर्णता । पुढिले श्लोकें तत्त्वतां ।

स्वयें देवोचि झाला सांगता । सुखसंपन्नता भक्ताची ॥१४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी