स चाहेदमिदं कष्टं वृथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः ।

न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदृशः ॥१४॥

हात चुरुनि म्हणे कटकटा । ब्राह्मणदेहो मोक्षाचा वांटा ।

तो लाहोनि मी अतिकरंटा । धनलोभचेष्टा नाडलों ॥६५॥

जेणें देहें लाभे मोक्षसुख । त्या देहासी म्यां दीधलें दुःख ।

धनलोभी मी परम मूर्ख । मजऐसा आणिक असेना ॥६६॥

न वेंचितां धर्मकामासी । अर्थ जोडिला सायासीं ।

त्या अर्थाची दशा ऐसी । अतिदुःखेंसीं मज फळला ॥६७॥

बाप धनलोभाचें कवतिक । नाहीं इहलोक ना परलोक ।

थितें अंतरलें मोक्षसुख । भोगवी नरक अनिवार ॥६८॥

देखें ज्या नरकाचे ठायीं । आकल्प बुडतां ठावो नाहीं ।

धनलोभ घाली तैसें ठायीं । तें म्यां नरदेहीं जोडिलें ॥६९॥

तो जन्मला ब्राह्मणदेहीं । तो पूज्य होय लोकीं तिहीं ।

मोक्ष लागे त्याच्या पायीं । म्यां अभाग्यें तोही नाशिला ॥१७०॥

लोभें जें धन संचिलें । तें निःशेष नासोनि गेलें ।

परी मजलागीं अतिदुःखी केलें । बांधोनि दीधलें महानरका ॥७१॥

उत्तम देहो झाला प्राप्त । तो धनलोभें केला व्यर्थ ।

आयुष्य गेलें हातोहात । अतिसंतप्त अनुतापें ॥७२॥

धनलोभींचे अचाट । वृथा गेले माझे कष्ट ।

वैराग्य उपजलें उद्भट । अतिचोखट सविवेक ॥७३॥

धनलोभी जो कां नर । तो सकळ दुःखांचें भांडार ।

धनबद्धक तो पामर । स्वमुखें साचार निंदीत ॥७४॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी