एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् ।

परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२९॥

एवं दारा गेह देह संपदा । आत्मार्पणें शुद्ध श्रद्धा ।

भजले सर्वकाळीं सर्वदा । ते भक्त गोविंदा पढियंते ॥५६७॥

जो सर्व भूतीं हृदयस्थु । परमात्मा श्रीकृष्णनाथु ।

त्याचे ठायीं जो भक्तु । साधावया निजस्वार्थु सर्वस्वें भजे ॥५६८॥

त्या हृदयस्थाचे ठायीं । दृढ दृष्टी जंव बसली नाहीं ।

तंव सगुणमूर्ती हृदयीं । भजावी पाहीं सर्वात्मभावें ॥५६९॥

सगुणमूर्ती नातुडे ध्यानीं । तरी भजावें प्रतिमेच्या स्थानीं ।

तेथेंही चलाचल दोनी । भजाव्या गुरुवचनीं समसाम्यभावें ॥५७०॥

ज्या उपासक पूजिती । त्या जाणाव्या 'चला' मूर्ति ।

ज्या पांडुरंगादि द्वारावती । त्या ’स्थावरा’ मूर्ति पुराणोक्त ॥५७१॥

त्या मूर्तीहूनि श्रेष्ठ स्थान । पूर्ण पूज्यत्वें ब्राह्मण ।

तेथें करावें गा भजन । सर्वस्वें जाण सर्वदा ॥५७२॥

त्या ब्राह्मणामाजीं अतिश्रेष्ठ । श्रोत्रिय सदाचारनिष्ठ ।

त्यांतही वेदशास्त्रार्थीं प्रविष्ट । ते अतिवरिष्ठ पूज्यत्वें ॥५७३॥

त्यांहीमाजीं जे भागवत । भागवतधर्मीं नित्य निरत ।

जे निष्कर्मेंसीं भगवद्भक्त । ज्यांचा भावार्थ श्रीकृष्णीं ॥५७४॥

ज्यांसी आत्मा श्रीकृष्ण हृदयस्थ । ज्यांचा अनन्य स्वामी श्रीकृष्णनाथ ।

ऐसे जे भगवद्भक्त । ते पूज्य निश्चित निजभक्तां ॥५७५॥

अतिमहत्त्वें पूज्य गहन । ज्याचे सुर नर वेद बंदीजन ।

तो सद्गुरु श्रेष्ठ पूज्य स्थान । शिष्यासी जाण सर्वस्वें ॥५७६॥

गुरु ब्रह्म दोनी समान । हेंही वचन दिसे गौण ।

गुरुवाक्यें ब्रह्मा ब्रह्मपण । तेथें व्हावया समान भिन्नत्व नुरे ॥५७७॥

जैसा देवाचे ठायीं भावो । तैसाचि गुरुचरणीं सद्भावो ।

गुरुदेवांमाजीं पहा हो । भिन्नत्वभावो असेना ॥५७८॥

देवो पूजिल्या गुरु तोषे । गुरु पूजिल्या देवो संतोषे ।

दों नांवांचेनि हरुषें । स्वरूपें एकें वर्तती ॥५७९॥

सुवर्ण आणि कांकण । दों नांवीं एक सुवर्ण ।

तेवीं गुरु-ब्रह्मांमाजीं जाण । भिन्नपण असेना ॥५८०॥

त्या सद्गुरुचें निजभजन । चित्तवित्तें अवंचन ।

गुरुचरणीं आत्मार्पण । करावें आपण सर्वस्वेंसीं ॥५८१॥

तैसेचि साधु श्रोते सज्ञान । तेही मानावे सद्गुरुसमान ।

त्यांचेनि संवादें आपण । श्रवण कथन करावें ॥५८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी