मनो गुणान्वै सृजते बलीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि ।

शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥

मनें कल्पोनि निजसत्तें । उपजवी नाना वृत्तींतें ।

त्याचि त्रिगुणा होती येथें । गुणविभागातें गुणवृत्ती ॥१४॥

सत्त्वरजतमादि गुणीं । सुरनरतिर्यगादि योनी ।

मनें त्रिभुवन उभवूनी । संसारभुवनीं स्वयें नांदे ॥१५॥

त्या मनाची प्रौढी गाढी । क्षणें रची क्षणें मोडी ।

मन ब्रह्मादिकां भुली पाडी । इतर बापुडीं तीं कायी ॥१६॥

मनाचा बलात्कार कैसा । निर्गुणीं पाडी गुणाच्या फांसा ।

लावूनि जीवपणाचा झांसा । संसारवळसा आवर्ती ॥१७॥

केवळ विचारितां मन । तें जड मूढ अचेतन ।

त्याचें केवीं घडे स्त्रजन । तेंचि निरुपण सांगत ॥१८॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel