इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम् ।

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् ॥४०॥

ब्राह्मणाचें षट्कर्म जाण । यजन आणि याजन ।

अध्ययन आणि अध्यापन । प्रतिग्रहो दान हें साही ॥१॥

हो कां द्विजन्मे तिन्ही वर्ण । त्यांत क्षत्रिय वैश्य दोघे जण ।

त्यांस तीं कर्मीं अधिकारपण । यजन-दान-अध्ययन ॥२॥

जे उत्तमजन्मे ब्राह्मण । त्यांसी षट्कर्मीं अधिकार जाण ।

तीनी परमार्थासी पूर्ण । जीविकावर्तन तीं कर्मीं ॥३॥

कोणें कर्में जीविकेसी । कोणें पाविजे परमार्थासी ।

त्या ब्राह्मणकर्मविभागासी । ऐक तुजपाशीं सांगेन ॥४॥

`यजन' तें यज्ञाचरण । `अध्ययन' तें वेदपठण ।

`दान' जें देणें आपण । हें त्रिकर्म जाण परमार्था ॥५॥

गुरुत्व घेऊनि आपणें । `याजन' तें याग करविणें ।

`अध्ययन' वेद पढवणें । स्वयें दान घेणें तो `प्रतिग्रहो' ॥६॥

जाहलिया सच्छिष्यसंपत्ती । इये तिहीं कर्मीं जीविकावृत्ती ।

गुरुत्वें गुरुपूजाप्राप्ती । तेणें जीविकास्थिति ब्राह्मणां ॥७॥

क्षत्रियवैश्यद्विजन्म्यांसी । गुरुत्व बोलिलें नाहीं यांसी ।

हीं तिन्हीं कर्में त्यांसी । निषेधतेसी यालागीं ॥८॥

आतां ब्राह्मणाचें लक्षण । स्वयें सांगताहे श्रीकृष्ण ।

`मुख्य' `मुख्यतम' `साधारण' । त्रिविध जाण उद्धवा ॥९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी