द्रव्यस्य शुद्ध्यशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च ।

संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाऽथवा ॥१०॥

पुरुषें गोमूत्र सेवितां । तत्काळ पावे पवित्रता ।

तेंचि ताम्रपात्रें घेतां । ये अपवित्रता तत्काळ ॥७॥

पुरुषें जळ प्रोक्षितां । पुष्पांसी ये पवित्रता ।

तेंचि पुरुषें अवघ्राणीतां । अपवित्रता पुष्पासी ॥८॥

अग्नीची सेवा करितां । द्विजासी परम पवित्रता ।

तोचि द्विज अग्निहोत्रें जाळितां । ये अपवित्रता अग्नीसी ॥९॥

दर्भीं पिंड ठेवितां पवित्र । पिंडस्पर्शें दर्भ अपवित्र ।

ऐशी शुद्ध्यशुद्धी विचित्र । बोले धर्मशास्त्र श्रुत्यर्थें ॥११०॥

जे वस्तु संशयापन्न । त्याच्या शुद्धीसी ब्राह्मणवचन ।

ज्यांचे वचन प्रमाण । हरिहर जाण मानिती ॥११॥

घृतसंस्कारें शुद्ध अन्न । होमसंस्कारें नवधान्य ।

अग्निसंस्कारें लवण । पवित्र जाण शास्त्रार्थें ॥१२॥

राकारापुढें मकार । मांडूनि करितां उच्चार ।

जिणोनि पापांचा संभार । होय तो नर शुद्धात्मा ॥१३॥

त्याचि मकारापुढें द्यकार । ठेवूनि करितां उच्चार ।

अंगीं आदळे पाप घोर । तेणें होय नर अतिबद्ध ॥१४॥

रजस्वला शुद्ध चरुर्थाहानीं । मेघोदक शुद्ध तिसरे दिनीं ।

वृद्धिसूतक दहावे दिनीं । काळ शुद्धपणीं या हेतू ॥१५॥

पूर्व दिवशींचें जें अन्न । तें काळेंचि पावे गा दूषण ।

ज्यासी आलें शिळेपण । तें अन्न जाण अशुद्ध ॥१६॥

तैसें नव्हे घृतपाचित । तें बहुत काळें तरी पुनीत ।

जें विटोनि विकारी होत । तें अपुनीत काळेंचि ॥१७॥

जें सांचवणीं अल्प जळ । त्यासी स्पर्शला चांडाळ ।

तें अपवित्र गा सकळ । नये अळुमाळ स्पर्श करूं ॥१८॥

तेंचि निर्झर कां अक्षोभ जळ । तेथ स्पर्शल्याही चांडाळ ।

त्यासी लागेना तो विटाळ । तें नित्य निर्मळ पवित्र ॥१९॥

अल्प केलिया स्वयंपाक । त्यासी जैं आतळे श्वान काक ।

तैं तें सांडावें निःशेख । अपवित्र देख तें अन्न ॥१२०॥

तोचि सहस्त्रभोजनाचा पाक । त्यासी आतळल्या श्वान कां काक ।

सांडावें जेथ लागलें मुख । येर अन्न निर्दोख भोजनी ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी