सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः ।

मक्षिका इव सङ्गृह्णन् सह तेन विनश्यति ॥१२॥

सायंकाळ-प्रातःकाळासी । भक्ष्यसंग्रहो नसावा भिक्षूसी ।

संग्रहें पावती नाशासी । येविषीं मधुमाशी गुरु केली ॥१२॥

रिघोनि नाना संकटस्थानांसी । मधुसंग्रहो करी मधुमाशी ।

तो संग्रहोचि करी धातासी । मधु न्यावयासी जैं येती ॥१३॥

संग्रहो यत्नाचिया चाडा । मोहळ बांधिती अवघडां कडां ।

ते दुर्गमीं रिगु करिती गाढा । अर्थचाडा मधुहर्ते ॥१४॥

कां झाडितां मोहळासी । नाशु होतसे मसियांसी ।

संग्रहाची जाती ऐशी । जीवाघातासी करवितु ॥१५॥

ऐसें देखोनिया जनीं । भक्तभिक्षुकयोगीसज्जनीं ।

संग्रहो न करावा भरंवसेनी । नाशु निदानीं दिसतसे ॥१६॥

आचारावें सत्कर्म । संग्रहावा शुद्ध धर्म ।

हेंचि नेणोनियां वर्म । धनकामें अधम नाशती ॥१७॥

अर्थ विनाशाचें फळ । दुसरें एक नाशाचें मूळ ।

विशेष नाशाचें आहळबाहळ । स्त्री केवळ वोळख पां ॥१८॥

मूळ नाशासि जीविता । कनक आणि योषिता ।

जंव जंव यांची आसक्तता । तंव तंव चढता भवरोगु ॥१९॥

कनक आणि कामिनी । ज्यासी नावडे मनींहुनी ।

तोचि जनार्दनू जनीं । भरंवसेंनी ओळख पां ॥१२०॥

जो सुख इच्छील आपणासी । तेणें नातळावें स्त्रियेसी ।

येचिविषयीं मदगजासी । गुरु विशेषीं म्यां केला ॥२१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी