अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दूर्मतेः ।

अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः ॥६८॥

धर्म अर्थ आणि काम । या तिहींचा आश्रयो गृहाश्रम ।

तो भंगला मी अनाश्रम । अतृप्त काम सांडूनि ॥६॥

पूर्वपापाचा आवर्तु । मज सांडूनि अकृतार्थु ।

माझा कामु नव्हतां तृप्तु । धर्मकामार्थु भंगला ॥७॥

गृहीं त्रैवर्गुचि भंगला । चौथा पुरुषार्थ असे उरला ।

तो साधूनि घेवो वहिला । आश्रमू भंगल्या क्षिती काय ॥८॥

ऐसें म्हणसी जरी निगुतीं । ये अर्थीं मी दुर्मती ।

विषयवासना नोसंडिती । कैसेनि मुक्ति लाधेल ॥९॥

म्यां पूर्वी अल्प पुण्य होतें केलें । यालागीं अंतरायीं घर घेतलें ।

माझें परलोकसाधन ठेलें । विधुर केलें मजलागीं ॥६१०॥

हो कां गृहीं असतां गृहस्थां । काय परलोक साधे समस्तां ।

इतरांची असो कथा । मज साधनता तंव होती ॥११॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel