अयं हि सर्वकल्पनां, सध्रीचीनो मतो मम ।

मद्भावः सर्वभूतेषु, मनोवाक्कायवृत्तिभिः ॥१९॥

सर्व भूतीं भगवद्‌दृष्टी । हेंचि भांडवल माझे गांठीं ।

येणें भांडवलें कल्पकोटी । करोनि सृष्टीं मी अकर्ता ॥६८॥

मज पाहतां निजात्मपुष्टी । सर्वभूतीं भगवद्‌दृष्टी ।

हेचि भक्ति माझी गोमटी । ब्रह्मांडकोटीतारक ॥६९॥

हेचि भक्ति म्यां कल्पादी । सर्वभूतीं भगवद्बुद्धी ।

नाभिकमळीं त्रिशुद्धी । ब्रह्मा या विधीं उपदेशिला ॥३७०॥

व्रत तप करितां दान । योगयाग करितां ध्यान ।

वेदशास्त्रार्थें साधितां ज्ञान । माझ्या भक्तीसमान ते नव्हती ॥७१॥

नाना साधनांचिया कोटी । साधकीं साधितां आटाटी ।

माझ्या प्रेमाची नातुडे गोठी । मद्भक्त भेटीवांचूनी ॥७२॥

माझिया भक्तांचिये संगतीं । साधकां लाभे माझी भक्ति ।

अभेदभजनें माझी प्राप्ति । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥७३॥

सर्वभूतीं भगवद्भजन । करितें ऐक पां लक्षण ।

विषमें भूतें देखतां जाण । मनीं भाव परिपूर्ण ब्रह्मत्वें ॥७४॥

दुष्ट दुरात्मा अनोळख । नष्ट चांडाळ अनामिक ।

तेथही ब्रह्मभाव चोख । हें ’मानसिक’ निजभजन ॥७५॥

भूतीं भगवंत परिपूर्ण । ऐसें जाणोनि आपण ।

भूतांसी लागे दारुण । तें कठिण वचन बोलेना ॥७६॥

तेथें जातांही निजप्राण । भूतांचे न बोले दोषगुण ।

या नांव गा ’वाचिक’ भजन । उद्धवा जाण निश्चित ॥७७॥

जेणें भूतांसी होय उपकार । ते ते करी देहव्यापार ।

भेदितांही निजजिव्हार । जो अपकारा कर उचलीना ॥७८॥

स्वयें साहूनियां अपकार । जो अपकारियां करी उपकार ।

ऐसा ज्याचा शरीरव्यापार । तें भजन साचार ’कायिक’ ॥७९॥

यापरी काया-वाचा-मनें । सर्वभूतीं भगवद्भजन ।

हेंचि मुख्यत्वें श्रेष्ठ साधन । भक्त सज्ञान जाणती ॥३८०॥

ब्रह्मप्राप्तीचें परम कारण । हेंचि एक सुगम साधन ।

मजही निश्चयें मानलें जाण । देवकीची आण उद्धवा ॥८१॥

हा भजनधर्म अतिशुद्ध । येथें विघ्नांचा संबंध ।

अल्पही रिघों न शके बाध । तेंचि विशद हरि सांगे ॥८२॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी