इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः ।

लभते मयि सद्‍भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४७॥

करितां नाना योगयाग । वापी कूप वन तडाग ।

श्रौतस्मार्त कर्में चांग । मदर्पणें साङ्ग जिंहीं केलीं ॥५॥

श्रौत अग्निहोत्र सोमयाग । स्मार्त वापी कूप तडाग ।

मज नार्पितां दोन्ही व्यंग सत्कर्म साङ्ग मदर्पणें ॥६॥

कर्म करितां मदर्पण । अवचटें फळ वांच्छी मन ।

इतुकियासाठी भक्तासी विघ्न । सर्वथा मी जाण येवों नेदीं ॥७॥

सकाम कर्मकर्त्यासी । जे प्राप्ति नव्हे अतिप्रयासीं ।

त्या उत्तमलोकगतिभोगांसी । मद्‍भक्तांसी मी देता ॥८॥

पोटांतूनि माझा भक्तू । दिव्य भोगांसी विरक्तू ।

ते भोग भोगितां मातें स्मरतू । भोगासक्तू तो नव्हे ॥९॥

साधु देवालया जातां । पर्जन्यें पीडिला धारावर्तां ।

वेश्यागृहासी नेणतां । आला अवचितां वोसरिया ॥१५१०॥

तो बसोनि वेश्येसी नातळे । तेवीं भक्त दिव्य भोगांसी कांटाळे ।

ठकलों म्हणे अनुतापबळें । पिटूनि कपाळें हरि स्मरे ॥११॥

ऐसिया अनुतापस्थितीं । तत्काळ भोग क्षया जाती ।

तो जन्म पावे महामती । माझी भक्ती जिये गृहीं ॥१२॥

त्यासी पूर्वसंस्कारस्थितीं । सकळ विषयांची विरक्ती ।

उपजतचि लागे भक्तिपंथीं । भक्त आवडती जीवेंप्राणें ॥१३॥

तो मुक्तीतें हाणोनि लातें । निजसर्वस्वें भजे मातें ।

यापरी मी निजभक्तातें । नेदीं विघ्नातें आतळूं ॥१४॥

यापरी ज्यांस विषयविरक्ती । तेही इष्टापूर्त जैं करिती ।

योग याग त्याग जैं साधिती । माझी भक्ती तैं उपजे ॥१५॥

समाहित करोनि मन । श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठान ।

योग याग त्याग साधन । निष्ठेनें जाण जैं करिती ॥१६॥

तेणें शोधित होय चितवृत्ती । झालिया चित्तशुद्धीची प्राप्ती ।

तैं उपजे माझी सद्‍भक्ती । जाण निश्चितीं उद्धवा ॥१७॥

इतुकी न करितां आटाटी । माझे सद्‍भक्तीची होय भेटी ।

हें अतिगुह्य आहे माझे पोटीं । ते तुज मी गोठी सांगेन ॥१८॥

सांडोनि सकळ साधन । जो करी साधुभजन ।

तेव्हांचि त्याचे शुद्ध मन । सत्य जाण उद्धवा ॥१९॥

म्हणसी साधु तो कैसा कोण । मागां सांगीतलें लक्षण ।

बहु बोलावया नाहीं कारण । साधु तो जाण सद्‍गुरु ॥१५२०॥

त्या सद्‍गुरूचें भजन । जो भावार्थें करी आपण ।

सर्व शुद्धीचें कारण । सद्‍गुरु जाण सर्वांशी ॥२१॥

ज्याचे मुखींचें वचन । ब्रह्मसाक्षात्कारा पाववी जाण ।

त्याचे सेवितां श्रीचरण । शुद्धि कोणीकोणा होईना ॥२०॥

गुरुनाम घेतां मुखें । कळिकाळ पाहूं न शके ।

त्याची सेवा करितां हरिखें । पायां मोक्षसुखें लागती ॥२३॥

ज्यासी सद्‍गुरूची आवडी चित्तीं । ज्याची सद्‍गुरुभजनीं अतिप्रीती ।

त्यासी भाळली माझी सद्‍भक्ती । पाठीं लागे निश्चितीं वरावया ॥२४॥

जो गुरुभजनीं भावार्थी । जगामाजीं तोचि स्वार्थी ।

त्यापाशीं माझी सद्‍भक्ती । असे तिष्ठती आंखिली ॥२५॥

सद्‍भक्ति बापुडी कायसी । अंगें मीही अहर्निशीं ।

तिष्ठतसें स्वानंदेंसीं । गुरुप्रेमासी भूललों ॥२६॥

मज माझ्या भक्तांची थोडी गोडी । परी गुरु भक्तांची अतिआवडी ।

सत्संगेंवीण रोकडी । सद्‍भक्ति चोखडी न पविजे ॥२७॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी