सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत् स्त्रोतसां तदिदं जलम् ।

सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्धीर्मृषायुषाम् ॥४४॥

दीपज्वाळा होती जाती । अग्नि जैसा पूर्वस्थिती ।

यालागीं तोचि दीपू म्हणती । ऐशा युक्ती उद्धवा ॥९१॥

प्रवाह वाहती कल्लोळ । परी अखंड एकचि जळ ।

यालागीं म्हणती सकळ । तेंचि जळ या हेतू ॥९२॥

तेवीं देहीं वयसा होती जाती । आत्मा अखंड अनुस्यूती ।

तोचि मी हे स्फुरे स्फूर्ती । या उपपत्ती उद्धवा ॥९३॥

म्हणसी मीपणें अहंकार रुढ । तोही अज्ञानत्वें जडमूढ ।

त्यासी प्रकाशक आत्मा दृढ । मीपणें अखंड वस्तुत्वें स्फुरे ॥९४॥

येथ देहासीचि जन्ममरण । आत्मा अखंडत्वें परिपूर्ण ।

येथ देहात्मबुद्धीचें जें मीपण । ते वाचा जाण अतिमिथ्या ॥९५॥

विषयांची विषयसिद्धी । देहीं जे कांहीं देहबुद्धी ।

तेही मिथ्या जाण त्रिशुद्धी । भवबंधीं स्थापक ॥९६॥

कर्मभूमीं नरदेहाऐसें । निधान लाधलें अनायासें ।

तेथींचेनिही आयुष्यें । जे विषयविलासें विगुंतले ॥९७॥

तो अमृत विकूनि कांजी प्याला । रत्‍नें देऊनि कोंडा घेतला ।

पर्वत फोडूनि टोळ धरिला । गज विकिला इटेसाठीं ॥९८॥

डोळे फोडोनि काजळ ल्याला । नाक कापूनि शिमगा खेळला ।

तैसा नरदेहा नाडला । नाश केला आयुष्याचा ॥९९॥

वेंचितां धन लक्षकोटी । आयुष्यक्षणाची नव्हे भेटी ।

तेंही वेंचिलें विषयासाठीं । हतायु करंटीं अतिमूढें ॥५००॥

मुख्य देहोचि काल्पनिक जाण । तेथील काल्पनिक अभिमान ।

तें हें देहबुद्धीचें मीपण । लावी दृढ बंधन जगासी ॥१॥

तें सांडितां देहाचें मीपण । कैंचें जन्म कैंचें मरण ।

तेव्हां संसारुचि नाहीं जाण । भवबंधन मग कैंचें ॥२॥

जैसा मिथ्या बागुलाचा भेवो । बाळक सत्य मानिला पहा हो ।

तैसा मृषा काल्पनिक देहो । सत्यत्वें पहा हो मानिला ॥३॥

मिथ्या देहो आणि देहबुद्धी । त्यासी पुढें कैसी जन्मसिद्धी ।

मिथ्याभूतासी नव्हे वृद्धी । तेविखींची विधि हरि बोले ॥४॥;

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी