त्रेतामुखे महाभाग प्रणान्मे हृदयात्रयी ।

विद्या प्रादुरभुत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥

उद्धवा या कलियुगाच्या ठायीं । तुझ्या भाग्याची परम नवायी ।

कृतयुगींच्या प्रजांपरीस पाहीं । तुज माझ्याठायीं विश्वास ॥७१॥

त्रेतायुगीं प्रकटलें कर्म । जो वैराज मी पुरूषोत्तम ।

त्या माझेनि निःश्वासें त्रयीधर्म । वेदसंभृम वाढला ॥७२॥

तेथ त्रैविद्या विविध भेद । नाना मंत्र नाना छंद ।

ऋग्वेदादि तिन्हीं वेद । प्रकटले प्रसिद्ध निजशाखीं ॥७३॥

त्या वेदांपासाव त्रिविध मख । त्रिमेखलायुक्त मीचि देख ।

जेथ होत आध्वर्यव हौत्रिक । कर्मविशेख जे ठायीं ॥७४॥

ऐसें मद्‌रूप यज्ञकर्म । तेथिल्या अधिकाराचें वर्म ।

दों श्लोकीं पुरुषोत्तम । वर्णाश्रम सांगत ॥७५॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel