य एतन्मम भक्तेषु, सम्प्रदद्यात् सुपुष्कलम् ।

तस्याहं ब्रह्मदायस्य, ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥

काया वाचा आणि चित्त । ग्रह दारा वित्त जीवित ।

निष्कामता मज अर्पित । अनन्य भक्त ते माझे ॥३६॥

ऐशिया भक्तांच्या ठायीं जाण । अवश्य उपदेशावें हें ज्ञान ।

त्याही उपदेशाचें लक्षण । पक्व परिपूर्ण तें ऐसें ॥३७॥

जेथ जेथ जाय साधकाचें मन । तेथ तेथ ब्रह्म परिपूर्ण ।

मन निघावया तेथून । रितें स्थान असेना ॥३८॥

ऐसें करितां अनुसंधान । चैतन्यीं समरसे मन ।

त्यातें म्हणिजे ’पुष्कल ज्ञान’ । उपदेश पूर्ण या नांव ॥३९॥

ऐसें समूळ ब्रह्मज्ञान । मद्भक्तांसी जो करी दान ।

त्याचा ब्रह्मऋणिया मी जाण । होय संपूर्ण उद्धवा ॥४४०॥

त्याचिया उत्तीर्णत्वासी । गांठीं कांहीं नाहीं मजपाशीं ।

मी निजरुप अर्पी त्यासी । अहर्निशीं मी त्याजवळी ॥४१॥

जो शिष्यांसी दे ब्रह्मज्ञान । मी परमात्मा त्या अधीन ।

ब्रह्मदात्याच्या बोलें जाण । स्त्रियादि शूद्रजन मी उद्धरीं ॥४२॥

देऊनियां परब्रह्म । जो मद्भक्तांसी करी निष्कर्म ।

त्याचा अंकित मी पुरुषोत्तम । तो प्रिय परम मजलागीं ॥४३॥

जो ब्रह्मज्ञान दे मद्भक्तां । तयाहूनि आणिक परता ।

मज आन नाहीं गा पढियंता । जाण तत्त्वतां उद्धवा ॥४४॥

तो आत्मा मी शरीर जाण । त्याचा देह मी होय आपण ।

त्याचें जें जें कर्माचरण । तें तें संपूर्ण मीचि होय ॥४५॥

जैसा मी अवतारधारी । तैसाचि तोही अवतारी ।

त्या आणि मजमाझारीं । नाहीं तिळभरी अंतर ॥४६॥

जो या ब्रह्मज्ञानाचें करी दान । त्यासी यापरी मी आपण ।

करीं निजात्म अर्पण । तरी उत्तीर्ण नव्हेचि ॥४७॥

यालागीं वर्ततांही शरीरीं । मी अखंड त्याची सेवा करीं ।

निजात्म अर्पण प्रीतीवारी । मी त्याच्या घरीं सर्वदा ॥४८॥

त्यातें जें जें जडभारी । तेंही मी वाहें आपुले शिरीं ।

माझी चैतन्यसाम्राज्यश्री । नांदें त्याचे घरीं सर्वदा ॥४९॥

एकादशाचें ब्रह्मज्ञान । बोधूनि मद्भक्तां जो करी दान ।

त्यासी मी यापरी जाण । आत्मार्पण स्वयें करीं ॥४५०॥

असो न साधवे ब्रह्मज्ञान । तरी या ग्रंथाचेंचि पठण ।

जो सर्वदा करी सावधान । तो परम पावन उद्धवा ॥५१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी