गायत्र्युष्णिगनुष्टप् च बृहती पङ्‌क्तिरेव च ।

त्रिष्टब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्ट्यतिजगद्विराट् ॥४१॥

सकळ छंदांचें अधिष्ठान । मुख्य गायत्री छंद जाण ।

त्या गायग्री छंदाचें लक्षण । ऐक संपूर्ण सांगेन ॥४१॥

आठाअठां अक्षरीं त्रिपद । गणितां जेथ यती शुद्ध ।

त्या नांव `गायत्री' छंद । हें वेदानुवाद निजबीज ॥४२॥

हें वेदाचें निजजिव्हार । ब्रह्मज्ञानाचें परपार ।

परमानंदाचें सोलींव सार । जाण साचार गायत्री ॥४३॥

हें चैतन्याचें जीवन । मज गोप्याचें गुप्तधन ।

जेथ जीवशिवां समाधान । तें हें छंद जाण गायत्री ॥४४॥

ये छंदींचे एक एक अक्षर । अक्षराचें निजसार ।

सच्चिदानंदाचें निजभांडार । जाण साचार गायत्री ॥४५॥

करितां गयत्रीचें अनुष्ठान । विश्वामित्र झाला ब्राह्मण ।

मी कृष्ण वंदीं त्याचे चरण । माझाही तो गुरु जाण रामावतारीं ॥४६॥

यालागीं सकळ छंदीं प्राधान्य । मुख्यत्वें गायत्री छंद जाण ।

इतर छंद होती पावन । कासे लागोन पैं इच्या ॥४७॥

गायत्रीछंदाचें अंगीकारीं । त्यासी मिळाल्या अक्षरें चारी ।

`उष्णिक्' छंदाची थोरी । त्याचिवरी ठसावे ॥४८॥

उष्णिक् छंदाचे अंगीकारीं । त्यासी मिळाल्या ।

अक्षरें चारी । `अनुष्टप्' छंदाची थोरी । त्याचिवरी ठसावे ॥४९॥

अनुष्टप् छंदाचे अंगीकारीं । आणीक मिळाल्या अक्षरें चारी ।

`बृहती' छंदाची थोरी । त्याचिवरी ठसावे ॥४५०॥

एवं `पंक्ति' `त्रिष्टप्' `जगती' । `अत्यष्टि' `अतिजगती' ।

चौं चौं अक्षरांचे अधिकप्राप्तीं । छंदें वेदोक्तीं विभाग ॥५१॥

ऐशिया चतुरक्षरमिळणीं । नाना छंदांचिया श्रेणी ।

वेदरायाची राजधानी । मंत्रध्वनीं गर्जती ॥५२॥

तेथ अक्षरमर्यादा न करवे । शाखांची मर्यादा न धरवे ।

अर्थता वाच्यता नेणवें । वेद वैभवें दुर्ज्ञेय ॥५३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी