ता नाविदन् मय्यनुषङ्गबद्ध धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम् ।

यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥१२॥

मज गोकुळीं असतां । माझे ठायीं आसक्तचित्ता ।

हे अवघी समूळ कथा । तुज म्यां तत्त्वतां सांगीतली ॥७४॥

ऐसियांसी म्यां अतिनिचाडतां । कृतघ्नाचे परी सांडूनि जातां ।

माझ्या वियोगकाळींची व्यथा । पाषाण पाहतां उतटती ॥७५॥

यापरी मजवेगळ्या असतां । मागें माझी कथा वार्ता ।

सदा माझें स्मरण करितां । मदाकारता पावल्या ॥७६॥

करितां दळणकांडण । माझे दीर्घस्वरें गाती गुण ।

कीं आदरिल्या दधिमंथन । माझें चरित्रगायन त्या करिती ॥७७॥

करितां सडासंमार्जन । गोपिकांसी माझें ध्यान ।

माझेनि स्मरणें जाण । परिये देणें बालकां ॥७८॥

गायीचें दोहन करितां । माझे स्मरणीं आसक्तता ।

एवं कर्मीं वर्तता । माझ्या विसराची वार्ता विसरल्या ॥७९॥

करितां गमनागमन । अखंड माझ्या ठायीं मन ।

आसन भोजन प्राशन । करितां मद्ध्यान तयांसी ॥१८०॥

एवं मज गेलियापाठीं । ऐसी माझी आवडी मोठी ।

अखंड माझ्या ठायीं दृष्टीं । माझ्याचि गोष्टी सर्वदा ॥८१॥

ऐसी अनन्य ठायींच्या ठायीं । गोपिकांसी माझी प्रीती पाहीं ।

त्या वर्ततांही देहगेहीं । माझ्या ठायीं विनटल्या ॥८२॥

यापरी बुद्धी मदाकार । म्हणोनि विसरल्या घरदार ।

विसरल्या पुत्रभ्रतार । निजव्यापार विसरल्या ॥८३॥

विसरल्या विषयसुख । विसरल्या द्वंद्वदुःख ।

विसरल्या तहानभूक । माझेनि एक निदिध्यासें ॥८४॥

जेणें देहें पतिपुत्रांतें । आप्त मानिलें होतें चित्तें ।

तें चित्त रातलें मातें । त्या देहातें विसरोनी ॥८५॥

विसरल्या इहलोक परलोक । विसरल्या कार्यकारण निःशेख ।

विसरल्या नामरूप देख । माझें ध्यानसुख भोगितां ॥८६॥

निरसोनि तत्त्वांचे विकार । समाधि पावे मुनीश्वर ।

तो विसरे जेवीं संसार । तेवीं मदाकार गोपिका ॥८७॥

जेवीं कां नाना सरिता । आलिया सिंधूतें ठाकितां ।

तेथें पावोनि समरसता । नामरूपता विसरल्या ॥८८॥

तेवीं गोपिका अनन्यप्रीतीं । माझी लाहोनियां प्राप्ती ।

नामरूपाची व्युत्पत्ती । विसरल्या स्फूर्ती स्फुरेना ॥८९॥

सच्चिदानंदस्वरूपप्रभावो । नेणतां माझा निजस्वभावो ।

गोपिकांचा अनन्यभावो । परब्रह्म पहा वो पावल्या ॥१९०॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी