आत्मैव तदिदं विश्वं, सृज्यते सृजति प्रभुः ।

त्रायते त्राति विश्वात्मा, ह्नियते हरतीश्वरः ॥६॥

तस्मान्नह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरुपितः।

निरुपितेयं त्रिविधा, निर्मूला भातिरात्मनि ॥७॥

प्रपंच प्रत्यक्ष विद्यमान । तेणें भेदयुक्त झालें मन ।

तेथ बोधी माझें वेदवचन । प्रपंच अभिन्न निजात्मता ॥९३॥

मूळीं ऊंसचि बीजीं विरुढे । तो ऊंस ऊंसपणें कांडा चढे ।

तेवीं प्रपंच वस्तुयोगें वाढे । वाडेंकोडें तद्रूप ॥९४॥

जैसें सोनियाचें झालें लेणें । तें वर्ततां वर्त्ते सोनेपणें ।

लेणें मोडलियाही सोनें । सोनेंपणें स्वतःसिद्ध ॥९५॥

तिळाची पुतळी केली । ते तिळावयवीं शोभे आली ।

ते मोडितां न मोडितां भली । असे संचली तिळरुप ॥९६॥

तेवीं उत्पत्ति स्थिति निदान । प्रपंचासी होता जाण ।

तेथ आदि मध्य अवसान । वस्तु परिपूर्ण संचली ॥९७॥

जें एथ भासलें चराचर । तें मी आत्माचि साचार ।

मजवेगळा जगासी थार । अणुमात्र असेना ॥९८॥

एवं सृज्य आणि सृजिता । पाल्य आणि प्रतिपाळिता ।

संहार आणि संहर्ता । मी एकात्मता भगवंत ॥९९॥

एथ उत्पत्ति स्थिति निधन । त्रिविधरुपें प्रपंच भिन्न ।

या सर्वांसी मी अधिष्ठान । मजवेगळें जाण असेना ॥१००॥

प्रपंच मजवरी आभासे । परी मी प्रपंचामाजीं नसें ।

जेवीं मृगजळाचेनि रसें । सूर्य काळवशें भिजेना ॥१॥

त्रिविध प्रपंचाचें जाळ । मजवरी दिसे हें निर्मूळ ।

जेवीं गगन भासे सुनीळ । परी तेथ अळुमाळ नीळिमा नाहीं ॥२॥

’जग प्रत्यक्ष डोळां दिसे । तें तूं निर्मळ म्हणसी कैसें’ ।

हे आशंका मानिसी मानसें । ऐक अनायासें तो बोध ॥३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी