श्रीउद्धव उवाच ।

संशयः श्रृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर ।

न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मनः ॥१६॥

वेदशास्त्राचें मथित सार । योगदुर्गींचे भांडार ।

पिकल्या सुखाचा सुखसागर । मज साचार उपदेशिला ॥७१॥

तूं योगियांचा योगेश्वर । सकळ जगाचा ईश्वर ।

तुझें सत्य गा उत्तर । संशयकर मज वाटे ॥७२॥

तुवांच सांगितलें साक्षेपें जाण । करावें गा स्वधर्माचरण ।

तें सत्य मानूनि वचन । सर्वस्वें जाण विश्वासलों ॥७३॥

करावें जें स्वधर्माचरण । तेंच म्हणसी माझें भजन ।

शेखीं तेंही आतां सांडून । रिघावें शरण म्हणतोसी ॥७४॥

तरी आत्मा कर्ता कीं अकर्ता । हेंचि न कळे तत्त्वतां ।

कर्म करावें कीं सर्वथा । आम्हीं आतां सांडावें ॥७५॥

तुझी विषम उपदेशव्युत्पत्ती । सांगतां आम्हां अबळांप्रती ।

थोर संदेह वाढत चित्तीं । काय श्रीपती करावें ॥७६॥

जरी आत्मा झाला अकर्ता । तरी कर्माचा कोण कर्ता ।

जैं आत्म्यासी आली अकर्तव्यता । तैं त्याग सर्वथा घडेना ॥७७॥

ऐकोनि उद्धवाचा प्रश्न । सांवळा राजीवलोचन ।

काय बोलिला हांसोन । सावधान परिसावें ॥७८॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel