यदस्थिभिर्निर्मितवंशवश्य स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम् ।

क्षरन्नवद्वारमगारमेतद् विण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ॥३२॥

नरशरीर गृह सांकडें । आढीं पाखाड्या नुसधीं हाडें ।

अस्थींच्या मेढी दोंहीकडे । वोलेनि कातडें मढियेलें ॥३३॥

त्यासी सर्वांगीं सगळे । दिधले रोमावळिचे खिळे ।

घालूनि नखाचे खोबळे । अग्रीं आंगवळे बूजिले ॥३४॥

अस्थि मांस चर्मबांधा । सर्वांगीं आवळूनि दिधला सांधा ।

रंगीत चर्मरसना स्वादा । पुढिले बांधा बांधिली ॥३५॥

वायुप्रसरणपरिचारें । केलीं प्राणापानरंध्रें ।

वरिले डळमळीत शिखरें । बालांकुरें लाविलीं ॥३६॥

बुजूनि भीतरील सवडी । बांधाटिलें नवनाडीं ।

विष्ठामूत्रांची गाढी । नित्य परवडी सांठवण ॥३७॥

भीतरिले अवकाशीं । दुर्गंधि ऊठली कैसी ।

तेचि प्रवाह अहर्निशीं । नवद्वारांसी वाहताति ॥३८॥

अखंड पर्‍हवे वाहती मळें । देखोनि ज्याचें तो कांटाळे ।

अहर्निशीं धुतां जळें । कदा निर्मळे ते नव्हती ॥३९॥

सांगतांचि हे गोष्टी । ओकारी येतसे पोटीं ।

ऐशियास मी भुलल्यें करंटी । विवेक दृष्टीं न पाहें ॥२४०॥

अस्थिमांसाचा कोथळा । विष्ठामूत्राचा गोळा ।

म्यां आलिंगिला वेळोवेळां । जळो कंटाळा न येचि ॥४१॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel