विसृज्य स्मयमानान् स्वान्, दृशं व्रीडां च दैहिकीम् ।

प्रणमेद्दण्डवद्भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥१६॥

सुहृदां देखतां लोटांगण । घालतां हांसतील संपूर्ण ।

यालागीं विदेशीं आपण । घालावें लोटांगण गो-खर-श्वानां ॥३३॥

ऐशी लौकिकाची लाज । धरितां सिद्धी न पवे काज ।

लोटांगणाचें निजभोज । नाचावें निर्लज्ज सुहृदांपाशीं ॥३४॥

सासु सासरा जांवयी । इष्ट मित्र व्याही भाई ।

ज्यांसी देखतांचि पाहीं । विरजे देहीं लाजोनी ॥३५॥

त्यांसि देखतां आपण । लाज सांडोनियां जाण ।

चांडाळादि हीन जन । गो खर श्वान वंदावीं ॥३६॥

तेंहीं ऐसें गा वंदन । दंडाचे परी आपण ।

सर्व भूतां लोटांगण । भगवद्भावें जाण घालावें ॥३७॥

तेथ ब्रह्मवेत्ते ब्राह्मण । कां अत्यंजादि हीन जन ।

यांच्या ठायीं लोटांगण। सारिखें जाण सद्भावें ॥३८॥

गाय गाढव सूकर श्वान । यांच्याही ठायीं आपण ।

दंडवत लोटांगण । सद्भावें संपूर्ण घालावें ॥३९॥

साधावया निजकार्य पूर्ण । लोकलाज सांडावी खणोन ।

माशी मुंगी मुरकूट जाण । त्यांसीही लोटांगण दंडप्राय ॥३४०॥

भावें वंदितां गो-खर-रज । प्रकटे भगवद्भजनतेज ।

त्यजूनि स्वजनांची लाज । वंदीं निजभोज लोटांगणेंसीं ॥४१॥

त्यजूनि संदेहविषमता । लोकलज्जे हाणोनि लाता ।

भगवद्बुद्धीं सर्वभूतां । घालावें तत्त्वतां लोटांगण ॥४२॥

म्हणसी ऐसें हें साधन । कोठवरी करावें आपण ।

तेंचि मर्यादानिरुपण । स्वयें श्रीकृष्ण सांगत ॥४३॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel