एतत्कमलपत्राक्ष, कर्मबन्धविमोचनम् ।

भक्ताय चानुरक्ताय, ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥५॥

कमळनाभि नारायणा । भक्तविश्राम कमळवदना ।

कमलालया कमलनयना । विनंती श्रीकृष्णा अवधारीं ॥३४॥

तुवां पाहिल्या कृपादृष्टीं । तत्काळ पैं उठाउठीं ।

सुटती कर्मबंधाच्या गांठी । स्वानंदपुष्टी निजभक्तां ॥३५॥

जेवीं घृताचें कठिणपण । क्षणें विरवी सूर्यकिरण ।

तेवीं कर्मबंधा निर्दळपण । तुझें कृपावलोकन करी कृष्णा ॥३६॥

कां सैंधवाचा महागिरी । जेवीं विरे सिंधूमाझारीं ।

तेवीं कर्मबंधा बोहरी । तुझी कृपा करी श्रीकृष्णा ॥३७॥

तुझी झालिया कृपादृष्टी । कर्माकर्मांसी पडे तुटी ।

जेवीं सूर्योदयासाठीं । नातुडे भेटीं खद्योता ॥३८॥

तमीं दाटती खद्योतकोडी । तेवीं अज्ञानीं कर्माची आडाडी ।

तुझा कृपासूर्य जोडल्या जोडी । कर्में जाती बापुडीं विरोनी ॥३९॥

ऐशिया निष्कर्म कृपायुक्त । तुझे नांदती निजभक्त ।

जे कां विषयीं अतिविरक्त । सदा अनुरक्त हरिचरणीं ॥४०॥

तें पूर्णकृपेचें आयतन । तुझें भजनपूजाविधान ।

तें मज सांग कृपा करुन । मी अतिदिन पैं तुझें ॥४१॥

म्हणसी तुज हा अधिकार नाहीं । परी मी शरण आलों तुज पाहीं ।

शरणागताची तुझ्या ठायीं । उपेक्षा नाहीं श्रीकृष्णा ॥४२॥

तुवां उद्धरिलें पशु-गीध-गजांसी । गणिके तारिलें कुंटणीसी ।

तेचि कृपा करीं आम्हांसी । हृषीकेशी कृपाळुवा ॥४३॥

म्हणसी ’ब्रह्मा शिव असतां सृष्टीं । मजचि पुसायाची श्रद्धा मोठी ।

कैसेनि पां वाढली पोटीं’। ऐक ते गोठी सांगेन ॥४४॥

ब्रह्मा जगाचा कर्ता होये । तोही विसरला निजात्मसोये ।

तो तुझ्या पोटा येऊनि पाहें । निजज्ञान लाहे तुझेनि ॥४५॥

शिव पायवणी वाहे माथां । तुझें नाम सदा जपतां ।

तुझे कृपेस्तव तत्त्वतां । तोही निजात्मता पावला ॥४६॥

यालागीं तूं ईश्वराचा ईश्वर । नियंत्या नियंता सवश्वर ।

विश्वीं विश्वात्मा विश्वंभर । विश्वेश्वर तूं कृष्णा ॥४७॥

यापरी तूं ज्ञानविधी । पूण बोधाचा उदधी ।

जेणें होय निजात्मसिद्धी । ते पूजाविधी मज सांग ॥४८॥;

ऐसा भक्तवचनें तो संतोषला । पूर्ण निजबोधें द्रवला ।

निजात्मकृपा कळवळला । काय बोलिला श्रीकृष्ण ॥४९॥

आपण साहित्यिक आहात ? कृपया आपले साहित्य authors@bookstruckapp ह्या पत्त्यावर पाठवा किंवा इथे signup करून स्वतः प्रकाशित करा. अतिशय सोपे आहे.
Please join our telegram group for more such stories and updates.telegram channel

Books related to श्रीएकनाथी भागवत


चिमणरावांचे चर्हाट
नलदमयंती
सुधा मुर्ती यांची पुस्तके
श्यामची आई
झोंबडी पूल
सापळा
गांवाकडच्या गोष्टी
 भवानी तलवारीचे रहस्य
खुनाची वेळ
अश्वमेध- एक काल्पनिक रम्यकथा
लोकभ्रमाच्या दंतकथा
संभाजी महाराज - चरित्र (Chava)
शिवाजी सावंत
कथा: निर्णय
पैलतीराच्या गोष्टी